Pravidla zpracování osobních údajů návštěvníků trampolínového centra HopJump

Společnost Rocklands Wall s.r.o., coby provozovatel trampolínového centra HopJump v Dolní oblasti Vítkovice (dále jen „provozovatel“), zpracovává osobní údaje návštěvníků trampolínového centra. Provozovatel dbá na to, aby zpracování osobních údajů návštěvníků bylo zákonné, korektní, transparentní, přesné, důvěrné a osobní údaje byly zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu. Provozovatel dbá též na to, aby osobní údaje byly řádně zabezpečeny a aby při zpracování osobních údajů byla dodržena veškerá pravidla stanovená obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) jakož i dalšími právními předpisy v oblasti nakládání s osobními údaji a jejich ochrany.

 

Kdo je správce osobních údajů?
Správcem osobních údajů je provozovatel – společnost Rocklands Wall s.r.o., IČO: 04332971, se sídlem Výstavní 2968/108, Vítkovice, 703 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 63260.

 

Účely zpracování osobních údajů?
Provozovatel zpracovává osobní údaje návštěvníků pouze pro účely, které jsou postaveny na právních základech dle GDPR. Právními základy zpracování osobních údajů návštěvníků jsou:

  1. plnění smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a návštěvníkem,
  2. plnění právních povinností provozovatele a
  3. oprávněný zájem provozovatele.

 

Ke zpracování osobních údajů návštěvníků na základě výše uvedených právních základů provozovatel nepotřebuje souhlas.

 

1. Plnění uzavřené smlouvy
Provozovatel zpracovává osobní údaje návštěvníků zejména za účelem uzavření a plnění uzavřené smlouvy, na jejímž základě provozovatel umožní návštěvníkovi využívat trampolínové centrum HopJump a návštěvník mu za to zaplatí vstupní poplatek. Právním základem tohoto zpracování je plnění smlouvy, jejíž stranou je návštěvník coby subjekt údajů.

 

2. Plnění právních povinností ze strany provozovatele
Správce zpracovává osobní údaje návštěvníků také za účelem plnění právních povinností provozovatele, zejména povinností vyplývajících ze zákona o účetnictví a zákona o DPH (k takovému zpracování dochází zejména v případech, kdy návštěvník požádá provozovatele o vystavení daňového dokladu, na němž musejí být osobní údaje uvedeny). Právním základem tohoto zpracování je splnění právní povinnosti, která se na provozovatele vztahuje.

 

3. Oprávněné zájmy provozovatele
Správce zpracovává osobní údaje návštěvníků za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, zejména právních nároků vyplývajících z porušení povinností stanovených v provozní řádu trampolínového centra HopJump ze strany návštěvníka.

Vedle toho provozovatel zpracování osobní údaje návštěvníků za účelem ochrany svého majetku, a to prostřednictvím kamerového systému instalovaného uvnitř trampolínového centra. Na monitorování kamerovým systémem je každý návštěvník předem informován. Pravidla zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím kamerového systému jsou uvedeny v samostatném dokumentu, který provozovatel či jím pověřená osoba (např. pracovník recepce) návštěvníkovi kdykoli na požádání poskytne.

Právním základem tohoto zpracování je oprávněný zájem provozovatele.

 

Jaké osobní údaje provozovatel zpracovává?
Provozovatel zpracovává zejména identifikační a případně i kontaktní údaje návštěvníků při vstupu do trampolínového centra. Totožnost návštěvníka je kontrolována předložením identifikačního průkazu (např. občanský průkaz, řidičský průkaz), přičemž provozovatel v odůvodněných případech může zaznamenat též číslo a označení průkazu. Podpisem evidenční knihy návštěvník potvrzuje, že se seznámil s provozním řádem i s těmito pravidly zpracování osobních údajů.

U nezletilých návštěvníků provozovatel zpracovává též identifikační a kontaktní údaje zákonného zástupce nezletilého návštěvníka, zejména osobní údaje uvedené v souhlasu zákonného zástupce s skákáním nezletilého v trampolínovém centru HopJump.

 

Je poskytnutí osobních údajů povinné?
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, nicméně pokud návštěvník své osobní údaje neposkytne, nemusí mu být umožněn vstup do trampolínového centra.

 

Komu budou osobní údaje poskytovány?
Provozovatel bude poskytovat osobní údaje zejména svým dodavatelům (tzn. příjemcům), kterými jsou např. subjekty poskytující účetní služby, poštovní služby, právní služby, služby platebních systémů apod. Tyto subjekty budou zpracovávat osobní údaje buď jako samostatní správci (tedy jako subjekty, které samy určují účely a prostředky zpracování osobních údajů, a to nezávisle na provozovateli), nebo jako zpracovatelé (tedy subjekty, které zpracovávají osobní údaje pro provozovatele, a to na základě jeho pokynů).

Vedle toho bude provozovatel poskytovat osobní údaje orgánům veřejné moci, pokud mu tuto povinnost ukládají obecně závazné právní předpisy. Tito příjemci budou zpracovávat osobní údaje vždy jako samostatní správci. Za příjemce však nejsou považovány orgány veřejné moci v rámci výkonu svých vyšetřovacích pravomocí.

 

Jak dlouho budou osobní údaje zpracovávány?
Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Zánikem jednoho z právních základů pro zpracování osobních údajů není dotčeno zpracování osobních údajů na základě jiného právního základu.
Bezodkladně po uplynutí doby zpracování osobních údajů, nejpozději však do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po uplynutí doby zpracování, provozovatel příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, anonymizuje či zlikviduje.

 

Plnění uzavřené smlouvy (dohody)
Za tímto účelem bude provozovatel zpracovávat osobní údaje do zániku poslední z povinností sjednaných v uzavřené smlouvě.

 

Plnění právních povinností ze strany Správce
Za tímto účelem bude provozovatel zpracovávat osobní údaje po dobu trvání příslušné právní povinnosti (např. daňové doklady musejí být uchovávány po dobu 10 let).

 

Oprávněné zájmy Správce
Za tímto účelem bude provozovatel zpracovávat osobní údaje po dobu existence příslušného právního nároku, maximálně však po dobu 1 roku po uplynutí promlčecí lhůty dle obecně závazných právních předpisů. Vzhledem k tomu, že následky úrazů se mohou projevit až po několika letech a že nároky na náhradu újmy na životě nebo zdraví mohou být uplatněny i za několik desítek let, bude provozovatel zpracovávat osobní údaje za tímto účelem obvykle 10, maximálně však 15 let od poslední návštěvy trampolínového centra.

V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jakéhokoli jiného řízení, ve kterém budou řešeny práva či povinnosti vyplývající z příslušného právního nároku, neskončí doba zpracování osobních údajů k tomuto účelu před pravomocným skončením takového řízení.

 

Jaká mají návštěvníci práva?

Každý návštěvník (obecně subjekt údajů) má mimo jiné tato práva:

  • právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR);
  • právo na opravu nebo výmaz osobních údajů (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR);
  • právo na omezení zpracování osobních údajů (za podmínek čl. 18 GDPR);
  • právo vznést námitku proti zpracování (za podmínek čl. 21 GDPR), zejména proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Správce;
  • právo na přenositelnost údajů (za podmínek čl. 20 GDPR).

 

V případě, že se návštěvník domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů, má též právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Další informace o zpracování osobních údajů
V případě dotazů ohledně zpracování osobních údajů lze provozovatele kontaktovat prostřednictvím některé z kontaktních adres uvedených v úvodu těchto pravidel. Obecné informace o zpracování osobních údajů lze nalézt též na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů dostupných na www.uoou.cz. Tyto zásady nabývají účinnosti dnem. 28. 3. 2019.